Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

WeFire

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebbende de volgende termen, alsmede eventuele

vervoegingen daarvan, de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter

zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

a. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming WE

B.V., mede handelend onder de naam WeFire, gevestigd te Reuver, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82126798;

b. Koper: de natuurlijke persoon (zijnde consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde consument),

die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of

op verzoek van wie Verkoper een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie

Verkoper een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Verkoper in bespreking

of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;

c. Aanbieding: een vrijblijvend schriftelijk of mondeling aanbod van Verkoper aan Koper betreffende

de verkoop en levering van roerende zaken door Verkoper aan Koper;

d. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of

aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die

overeenkomst;

e. Opdrachtbevestiging: een door Verkoper op schrift gestelde aanvaarding van de Order, zoals hierna

gedefinieerd, van Koper;

f. Producten: alle zaken, waaronder mede begrepen (digitale) documentatie, tekeningen,

gebruikershandleiding en toebehoren die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

g. Order: iedere opdracht c.q. bestelling van Koper aan Verkoper;

h. Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk;

i. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon;

j. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens,

al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,

structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, verstrekken door

middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of

combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

k. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen op wie de verwerkte

Persoonsgegevens betrekking hebben;

l. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die abusievelijk of op onrechtmatige wijze leidt tot de

vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde

toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

m. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het

toezicht op de naleving van de wet in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. In

Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Behoudens en voor zover schriftelijk door Partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de

Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, Aanbiedingen en

overige rechtshandelingen tussen Partijen.

2. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarden van Koper wordt door Verkoper

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De inschakeling van derden door Verkoper laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.

4. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de algemene (inkoop)voorwaarden

van Koper van toepassing zijn en/of deze Voorwaarden door Koper terzijde worden gesteld, zullen

slechts die clausules in genoemde algemene (inkoop)voorwaarden van Koper van toepassing zijn

welke niet strijdig zijn met de Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid

aanwezig is, prevaleren de Voorwaarden.

5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in de Voorwaarden voorkomende

bedingen geen gebruik te maken.

6. Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enige moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in de Voorwaarden volledig van

toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van

de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de

Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

8. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van de Overeenkomst of de

Voorwaarden afwijkende bedingen waarbij Verkoper verplichtingen aangaat of instemt met een

lagere koopprijs, geldt niet als tussen Partijen overeengekomen, zolang zij niet door Verkoper

schriftelijk zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien

een dergelijke afwijking of aanvulling door Verkoper wordt gedoogd, zal dat geen

precedentwerking hebben en kan Koper daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele

toekomstige Overeenkomsten.

9. De Koper met wie eenmaal met toepassing van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met

de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere soortgelijke Overeenkomsten tussen haar en

Verkoper.

Artikel 3: Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten

1. Alle door Verkoper gedane Aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis

van op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties, tenzij Verkoper schriftelijk uitdrukkelijk anders

heeft bepaald.

2. De Aanbieding van Verkoper bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

Producten c.q. het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van de Aanbieding door de Koper mogelijk te maken. Als Verkoper gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. De

omschrijving van de aangeboden Producten, eventueel in de Aanbieding gebruikte afbeeldingen én

kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, binden Verkoper niet.

3. Alle afbeeldingen en specificaties in de Aanbieding zijn slechts een indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot enig recht van Koper op een schadevergoeding en/of ontbinding van de

Overeenkomst.

4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand (1) na ondertekening van een Overeenkomst dan wel (2)

na een schriftelijke Opdrachtbevestiging van Verkoper aan Koper van een door Koper geplaatste

Order of (3) door geheel of gedeeltelijk uitvoering te geven aan een Order. Deze bepaling heeft

gelijke werking wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger van Verkoper.

5. Indien Koper een Aanbieding van Verkoper langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Verkoper

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Aanbieding. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door Verkoper is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst nog

ontbinden.

6. Verkoper heeft het recht om zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of Koper

aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, evenals van al die feiten en omstandigheden

die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond

van dit onderzoek goede grond heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd

gemotiveerd de Order te weigeren of aan de uitvoering van de Order bijzondere voorwaarden te

verbinden.

7. Verkoper zal uiterlijk bij de levering van het Product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Verkoper waar Koper met eventuele klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het herroepingsrecht gebruik kan

maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten

van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;

e. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, modelformulier voor herroeping.

Artikel 4: Prijzen

1. De in een Aanbieding van Verkoper (of op de Website van Verkoper) genoemde prijzen zijn

uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief mogelijke verzendkosten, tenzij

schriftelijk anders bepaald.

2. Indien na de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst één of meer van de

kostprijsfactoren een verhoging ondergaa(t)(n), ook al geschiedt dit als gevolg van voorziene

omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te

verhogen. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de

Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de

Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

3. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Koper, zijnde een consument, zijn prijsverhogingen

binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst slechts toegestaan indien zij het

gevolg zijn van wettelijke regeling of bepalingen.

4. Indien voor het ter beschikking stellen aan Koper van de Producten door Verkoper kosten moeten

worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld transport- en/of verzendkosten, is Verkoper gerechtigd deze

kosten aan Koper in rekening te brengen.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt door Verkoper geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Verkoper

niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5: Levertijd, levering en risico-overgang

1. Een door Verkoper opgegeven levertijd is te allen tijde indicatief. Bij overschrijding door Verkoper

van de opgegeven levertijd, dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een

laatste, redelijke, termijn te geven.

2. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details tussen Partijen

overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en

dergelijke in het bezit zijn van Verkoper, een eventuele overeengekomen (termijn- en/of

aan-)betaling door Verkoper is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van

de Overeenkomst is voldaan.

3. Overschrijding van de levertijd geeft Koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding

van de Overeenkomst. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden als gevolg

van overschrijding van de levertijd.

4. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om

een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende

Producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele

retourzending zijn in dat geval voor rekening van Verkoper.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoper tot het moment

van bezorging aan Koper of een vooraf door Koper aangewezen en aan Verkoper bekend gemaakte

derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

1. In het geval Koper een consument is, heeft Koper gedurende 14 (zegge: veertien) dagen het recht

zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Verkoper mag Koper vragen naar de

reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde herroepingsperiode gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen.

3. Koper wordt op zijn herroepingsrecht gewezen de Opdrachtbevestiging. Het modelformulier voor

herroepingsrecht is via de Opdrachtbevestiging te downloaden in PDF-formaat en tevens op te

vragen via info@wefire.nl.

4. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, zal Koper zorgvuldig

omgaan met het Product en de verpakking. Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken of

gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

Het uitgangspunt hierbij is dat Koper het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat

in een winkel zou doen. Het aanbrengen van veranderingen door Koper en/of derden aan het

Product leidt tot verval van het herroepingsrecht van Koper.

5. Wil Koper gebruiken maken van zijn herroepingsrecht, dan dient Koper dat uitdrukkelijk binnen 14

(zegge: veertien) dagen nadat de termijn ingevolge lid 2 van dit artikel is aangevangen aan Verkoper

kenbaar te maken.

6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefeningen van het herroepingsrecht ligt bij

Koper.

7. Nadat Koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient Koper het Product met alle

daarbij geleverde toebehoren binnen 14 (zegge: veertien) dagen naar Verkoper terug te sturen,

mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele

verpakking.

8. Koper kan ook, zonder eerst Verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep dot op zijn

herroepingsrecht, het Product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in lid 1 van dit

artikel, terugsturen naar Verkoper. In een dergelijk geval dient Koper het “Modelformulier voor

herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat Koper een beroep doet op

zijn herroepingsrecht, bij te voegen bij de retourzending.

9. Indien Koper langs elektronische weg aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt dat hij een beroep doet

op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Verkoper na ontvangst van deze melding Koper een

ontvangstbevestiging.

10. Is het door Koper aan Verkoper geretourneerde Product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan

wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Verkoper overeenkomstig lid …. Van

dit artikel aan Koper terugbetaalt.

11. Indien Koper de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in

verband met het retourneren van het Product voor rekening van Koper.

12. Het risico van de retourzending rust bij Koper.

13. Verkoper zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 (zegge: veertien) dagen

nadat Koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden restitueren.

Tenzij Verkoper aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met restitutie van de reeds

door Verkoper ontvangen bedragen tot zij het Product van Koper retour heeft ontvangen of tot

Koper aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

14. Verkoper gebruikt voor de restitutie hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper

instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.

15. Verkoper kan het herroepingsrecht van Koper, zijnde consument, uitsluiten voor:

a. Producten die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van

Koper;

b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

e. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop

Verkoper geen invloed heeft;

f. Hygiënische Producten waarvan Koper de verzegeling heeft verbroken.

16. De Producten dienen te worden geretourneerd naar het volgende adres:

WeFire

Keulseweg 119a

5953 HH Reuver

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst en overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan Verkoper niet worden

toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

2. Onder het in dit artikel genoemde begrip overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en

jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat

leveranciers van Verkoper niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,

weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren

gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of

handelsbeperkingen, epidemieën en/of pandemieën (waaronder doch niet beperkt tot het

COVID19-virus) en alle daarmee samenhangende door de overheid getroffen maatregelen,

waardoor Verkoper niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te

komen.

3. Verkoper heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten – en daarmee de

levertijd te verlengen met minimaal een aan de opschorting gelijke periode – als zij door overmacht

tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Als de overmachtssituatie is

vervallen, komt Verkoper haar verplichtingen na zodra haar planning dat toelaat.

4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke

overmachtssituatie meer dan 6 (zegge: zes) maanden heeft geduurd, is Verkoper bevoegd de

Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koper is in die

gevallen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat

deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Verkoper.

5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van overmacht, opschorting en/of

ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Betaling en zekerheid

1. Betaling door Koper dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te geschieden op de

door Verkoper aangegeven wijze, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen. Alle betalingstermijn

zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8

(zegge: acht) dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Verkoper worden

gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand

gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe

van verval uiterlijk binnen 1 (zegge: één) jaar na tijdige reclame-uiting aanhangig zijn gemaakt.

3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het Koper niet toegestaan op een

betaling enige korting of inhouding toe te passen.

4. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering harerzijds op Verkoper, noch is zij

gerechtigd tot het opschorten van haar betalingsverplichtingen.

5. Indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de

kredietwaardigheid van Koper en/of in het geval Koper bij herhaling niet correct of niet tijdig

betaalt en zij door Verkoper ten minste éénmaal is aangemaand, is Verkoper gerechtigd, haar

verplichtingen (verder) op te schorten, waaronder de verplichtingen uit hoofde van andere

Overeenkomsten. Verkoper is te allen tijde tevens gerechtigd van Koper te eisen dat

vooruitbetaling van (een deel van) de overeengekomen prijs plaatsvindt of dat deze een

deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Verkoper onder de Overeenkomst van

Koper te vorderen mocht hebben, vermeerderd met eventuele wettelijke (handels)rente en

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals hierna vermeld).

6. Ongeacht of Verkoper de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Koper

uit hoofde van de Overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. het faillissement of de surseance van betaling van Koper is aangevraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;

d. de onderneming van Koper wordt ontbonden of geliquideerd;

e. Koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke

schuldsanering natuurlijke personen, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

7. Indien Koper niet binnen de gestelde betalingstermijn (enig deel van) de prijs betaalt, is hij, zonder

dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan is Verkoper onverminderd haar recht

op het opschorten van haar verplichtingen uit hoofde van alle met Koper gesloten Overeenkomsten

én het vorderen van nakoming, bevoegd aan Koper met ingang van de vervaldatum van de factuur

een rente van 1% per maand over het onbetaald gelaten bedrag in rekening te brengen, bij de

berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand.

8. Indien Koper in verzuim verkeert, is hij bovendien verplicht aan Verkoper alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten

minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– vermeerderd met verschotten. Indien

Verkoper hogere kosten ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag heeft gemaakt

die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper

worden verhaald.

9. Indien Koper een natuurlijk persoon (zijnde een consument) is, zal Verkoper Koper éénmaal

aanschrijven in welk schrijven Verkoper Koper, conform artikel 6:96 lid 6 BW, een nadere

betalingstermijn van 14 (zegge: veertien) dagen zal verlenen. Indien Koper ook na het verstrijken

van die bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft

voldaan, is Koper verplicht aan Verkoper alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten

rente te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen als volgt worden berekend:

– over de eerste € 2.500,–: 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,–;

– over de volgende € 2.500,–: 10% van de hoofdsom;

– over de volgende € 5.000,–: 5% van de hoofdsom;

– over de volgende € 190.000,–: 1% van de hoofdsom;

– over het meerdere: 0,5% van de hoofdsom met in totaal een maximum van € 6.775,–.

Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald.

10. Indien door Verkoper, uit coulanceoverweging of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten

van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

11. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

openstaan, zelfs al vermeldt Koper bij de betaling dat de voldoening betrekking heeft op een latere

factuur.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper blijft eigenaar van de door haar aan Koper geleverde Producten zolang Koper:

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst met Verkoper;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals

schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

2. Zolang er op door Verkoper aan Koper geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag

Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft

goederenrechtelijke werking.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud door Verkoper aan Koper

geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht

Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als

herkenbaar eigendom van Verkoper te houden, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, de polis van deze verzekering op eerste

verzoek ter inzage aan Verkoper te geven én alle aanspraken van Koper op verzekeraars met

betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten – op eerste verzoek van

Verkoper – te verpanden aan Verkoper overeenkomstig artikel 3:239 BW.

5. Het is Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper, niet toegestaan

wijzigingen aan Producten waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Verkoper rust aan

te brengen.

6. Koper verleent reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en verleent alle

medewerking aan Verkoper, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen

waarin Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

7. Als Koper, nadat de Producten conform de Overeenkomst door Verkoper aan hem zijn geleverd,

aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze

Producten als Koper zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 10: Conformiteit, reclames en garantie

1. Bij ontvangstneming van een door Verkoper aan Koper geleverd Product, althans onverwijld

daarna, dient Koper zorgvuldig het door Verkoper aan Koper geleverde Product op deugdelijkheid,

gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Koper daarbij gebreken ontdekt, dienen deze

uiterlijk 5 (zegge: vijf) dagen na (af)levering van het Product schriftelijk aan Verkoper kenbaar te

worden gemaakt.

2. Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet zijn ontdekt en ook hierbij niet ontdekt

hadden behoren te worden, moeten door Koper binnen 5 (zegge: vijf) dagen nadat hij het gebrek

heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Verkoper kenbaar te

worden gemaakt.

3. De schriftelijke ingebrekestelling aangaande de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde

klachten dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten,

zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.

4. Niet tijdig ingediende klachten kan tot verval van alle aansprakelijkheid van Verkoper leiden.

5. Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de

datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Verkoper er tevens voor in dat het Product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6. Een door Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke

rechten of vorderingen die een Koper, zijnde consument, op grond van de Overeenkomst tegenover

Verkoper kan doen gelden.

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt jegens Kopers, zijnde een natuurlijke persoon

(niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een

rechtspersoon de onder lid 5. genoemde garantie gedurende een periode van 6 (zegge: zes)

maanden.

8. Als Koper constateert dat het door Verkoper ter uitvoering van de Overeenkomst aan Koper

geleverde Product niet deugdelijk werkt, is Koper gehouden Verkoper hiervan schriftelijk in kennis

te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9. Om te onderzoeken of het door Verkoper aan Koper geleverde Product gebrekkig is, kan Verkoper

van Koper verlangen dat Koper het Product, op kosten van Verkoper, aan Verkoper terugstuurt.

10. Als het door Verkoper aan Koper geleverde Product niet deugdelijk functioneert, zal Verkoper

binnen redelijke termijn de keuze of zij het geleverde Product vervangt of Koper crediteert voor de

overeengekomen koopprijs van het niet deugdelijk functionerende Product.

11. Verkoper is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Koper al zijn

(betalings)verplichtingen heeft voldaan.

12. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onoordeelkundig gebruik;

– niet of onjuist uitvoeren van onderhoud;

– nalatigheid;

– installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of door derden;

– vervoer van het Product na (af)levering;

– laten vallen;

– natuurrampen.

13. De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken en/of bijkomende of onvoorziene schade.

Artikel 11: Opschorting, ontbinding, opzeggen en annuleren

1. Indien een Order door Koper geannuleerd wordt, dan is Verkoper gerechtigd annuleringskosten in

rekening te brengen. Deze annuleringskosten bedragen 50% van de overeengekomen prijs voor de

door Koper bestelde Producten.

2. Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te

ontbinden, indien:

– Koper zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet volledig

nakomt;

– na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden Verkoper

goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

– in geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal

nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,

tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

3. Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding

van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk

opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar

aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

5. Verkoper heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Koper gesloten

Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door

middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Verkoper tot enige

schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien:

– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van de Voorwaarden;

– aan Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper

wordt aangevraagd of Koper zelf zijn faillissement aanvraagt, Koper aan zijn schuldeisers een

(onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept

of indien met betrekking tot Koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet

schuldsanering natuurlijke personen;

– de onderneming van Koper wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Koper

feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;

– er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Koper;

– Koper zijn bedrijf aan derden overdraagt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Indien de door Verkoper aan Koper geleverde Producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van

Verkoper beperkt tot hetgeen in dit artikel van deze Voorwaarden is geregeld.

2. Voor de aansprakelijkheid van Verkoper voor door Koper geleden schade uit hoofde van of in

verband met een Overeenkomst geldt, dat:

a. Verkoper slechts aansprakelijk is voor directe schade geleden door Koper, die het rechtstreeks

en uitsluitend gevolg is van aan Verkoper toe te rekenen Gebreken aan het Product/de

Producten, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade

waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende

gebruiken, verzekerd had behoren te zijn;

b. Verkoper niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door opzet of

bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de

Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Verkoper toegerekend kan

worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze

Voorwaarden.

4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Verkoper

is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Verkoper is evenmin nimmer aansprakelijk voor overige indirecte (gevolg)schade en

vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende

zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade.

6. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper voor schade als gevolg van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins,

is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één

gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende overeengekomen

koopprijs ofwel het bedrag dat Verkoper ter zake van de door haar afgesloten (wettelijke)

aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.

7. De uit dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor

zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.

8. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Verkoper, zal Koper Verkoper vrijwaren voor alle

aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten

en/of interest, verband houdende met het Product, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van het

Product, tenzij Koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

Artikel 13: Rechten van intellectueel eigendom

1. Verkoper wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader

van de Overeenkomst tot stand gebrachte Producten, werken, modellen of vindingen. Verkoper

heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

2. Verkoper draagt bij de uitvoering van de Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over

aan Koper.

3. Indien Koper in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, is Koper

aansprakelijk voor alle schade die Verkoper daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden

verstaan reputatieschade en omzetverlies.

Artikel 14: Verwerking Persoonsgegevens

1. Wanneer Verkoper tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal

Verkoper de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich daarbij

houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Verkoper informeert Koper binnen 4 (zegge: vier) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht

van de Toezichthoudende Autoriteit ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij

het uitvoeren van de Overeenkomst.

3. Verkoper verleent medewerking aan een verzoek van Koper ter uitoefening van de rechten van

Betrokkene(n) zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, op verbetering, op verwijdering, op

bezwaar maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid

van de eigen Persoonsgegevens.

4. Verkoper informeert Koper binnen 4 (zegge: vier) werkdagen over ieder rechterlijk bevel,

dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens

met derden.

5. Verkoper informeert Koper over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 (zegge:

vierentwintig) uur na het ontdekken ervan. Verkoper zal Koper vervolgens op de hoogte houden

van de nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

6. Verkoper zal de volgende informatie verstrekken in geval een Datalek:

• een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;

• type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;

• van hoeveel Betrokkenen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;

• de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het

Datalek te verhelpen;

• de oorzaak van het Datalek;

• de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van

degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de

Overeenkomst door Verkoper, dan komen de kosten voor rekening van Verkoper.

8. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Het is Verkoper toegestaan de in enige Overeenkomst met Koper omschreven rechten en

verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Verkoper worden

overgedragen, dient Verkoper Koper hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Koper

het recht de Overeenkomst te ontbinden.

2. Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden

over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

Artikel 16: Wijzigingen en aanvullingen

Verkoper is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Verkoper zal Koper daarvan

schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het

Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale

regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden

beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst of de Voorwaarden zelf

en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het

arrondissement waar Verkoper statutair is gevestigd.

Volg ons op social media!